5 czerwca 2018

RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA – RODO ART. 13

Klauzula informacyjna – RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fasada s.c. Dariusz Ułanowski, Przemysław Zając z siedzibą w Białymstoku 15-668 przy ul.Upalnej 5a lok.3
2. Z Administratorem można kontaktować się pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres:

Fasada s.c. Dariusz Ułanowski, Przemysław Zając 15-668  Białystok ,ul.Upalna 5a lok.3

dopiskiem ADO-RODO

lub e-mail fasada1@wp.pl
3. Pani/Pana dane osobowe pozyskane przed lub w trakcie zawierania umowy wykorzystujemy w następujących celach:
a) Realizacji interesów Firmy Fasada s.c. Dariusz Ułanowski, Przemysław Zając , polegających na oferowaniu klientom produktów i usług (podstawa prawna art. 6 ust. 1, lit. f RODO)
b) zawarcia i wykonania łączącej nas umowy, w tym również rozpoznania ewentualnych reklamacji (podstawa prawna:
art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
c) wykonania ciążących na nas obowiązków prawnych wynikających z przepisów o rachunkowości i prawa
podatkowego, np. wystawiania i przechowywania faktur oraz dokumentów księgowych (podstawa prawna: art. 6
ust. 1 lit. c),
d) ustalenia, obrony i dochodzenia ewentualnych roszczeń, co może obejmować sprzedaż naszych wierzytelności
innemu podmiotowi, czyli w naszym uzasadnionym interesie (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
4. Państwa dane osobowe będziemy przetwarzać przez czas nie dłuższy niż jest to niezbędne do osiągnięcia
zakładanych celów, czyli:
a) Przez czas niezbędny do zawarcia i wykonania umowy oraz okres, po którym nastąpi przedawnienie się roszczeń wynikających z umowy;
b) Przez okres określony w przepisach prawa, np. okres, w którym przepisy nakazują nam przechowywać faktury i dokumenty księgowe.
5. Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą udostępniane następującym podmiotom:
a) Podmiotom dostarczającym i wspierającym nasze systemy teleinformatyczne;
b) Podmiotom świadczącym na naszą rzecz usługi doradcze, audytowe, pomoc prawną;
c) Bankom i innym instytucjom płatniczym oraz towarzystwom ubezpieczeniowym;
d) Podmiotom prowadzącym działalność pocztową, kurierską, spedycyjną i przewozową;
e) Podmiotom podwykonawczym, których działanie jest niezbędne do wykonania umów;
f) Podmiotom podwykonawczym, których działanie jest niezbędne likwidacji roszczeń reklamacyjnych.
6. Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (czyli obszar Unii Europejskiej oraz Norwegii, Lichtensteinu i Islandii);
7. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.
8. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody;
9. Posiada Pani/Pan prawo do:
a) dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania
b) wnioskowania o usunięcia (jeżeli są przetwarzane bezpodstawnie), o ograniczenia przetwarzania, o przeniesienie danych,
c) wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
10. Niezależnie od powyższych uprawnień posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
11. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do zawarcia i wykonania umowy.

Fasada s.c. Dariusz Ułanowski, Przemysław Zając

Upalna 5a lok.3

15-668 Białystok

85 66 19 254, 695 32 72 32

fasada1@wp.pl